Stugföreningen Östra Sand Åhus

www.ostrasand.se

                                                   PROTOKOLL

              Fört vid stugföreningen Östra Sands ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013 på Bowlinghallen.

              Deltagare: 48 st. medlemmar inklusive styrelsen+7 familjemedlemmar.

              Bilagor: 1. Föredragningslista.      2. Verksamhetsberättelse.

                           3.Ekonomirapport.        4. Revisionsberättelse.

     § 1. Föreningens ordförande Anders Svensson hälsade samtliga välkomna till årets

            föreningsstämma. Anders S. Frågade om närvarolistan kunde godkännas

            som röstlängd svaret var enhälligt ja.

     § 2. Anders Svensson valdes till ordförande till stämman.

     § 3. Kjell Berggren valdes till sekreterare för årets stämman.

     § 4. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Marie-Louise Lindau och

            Ingvar Andersson. Som tillika fungerar som fullmaktsgranskare och rösträknare.

     § 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning besvarades med ja.

     § 6.  Föredragningslistan fastställdes och godkändes av de närvarande.

     § 7.  Anders S läste upp årets verksamhetsberättelse. Ingrid Noresson föredrog

             det ekonomiska resultatet. Anders S läste upp revisionsberättelsen,

             varefter stämman enhälligt godkände dessa handlingar.

     § 8.  Ordföranden frågade de närvarande om de kunde godkänna föreningens

             resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2012. Svaret var ett rungande ja.

     § 9.  Ordförande frågade föreningsstämman om kunde bevilja styrelsen

             ansvarsfrihet för det gångna året. Svaret blev ett enhälligt ja.

     §10.  Bo Hansson redogjorde för VA-gruppens arbete. VA-taxan som antogs av

              kommunalfullmäktige 2011-05-31 överklagades till förvaltningsrätten.

              Där förlorade kommunen varefter Kristianstads kommun begärde prövnings-

              tillstånd hos Kammarrätten där ärendet förnärvarande ligger. Så det är bara

              att vänta på ett för vår del positivt beslut.

       §11.  Verksamhetsinriktningen 2013. Bevakningen fortlöper enligt gällande avtal.

       §12.  Arvoden till styrelsen utgår endast med faktiska kostnader.

       §13a. Till styrelsemedlemmar på 2 år valde stämman Bo Hansson och

               Kjell Berggren  (omval på båda).

     §13b.   Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Rolf Hansson (omval)

                  Ann Ahlenius (omval) och Gunilla Garsèn (omval).

      §14.      Till revisorer på 1 år valde stämman Thomas Thiborg (sammankallande)

                  och Rolf Persson till revisorssuppleant valdes Peter Nilsson.

       §15.      Någon valberedning kunde ej väljas då några namnförslag ej förelåg.

                  Styrelsen uppmanade medlemmarna att efter mötet tipsa om de

                  visste någon som kunde vara intresserad av styrelsearbete. Styrelsen

                  ska också söka kandidater via brev och mail.

       §16.      Två motioner har under året inkommit.

                   Lisbeth Voelkerling läste upp sin motion. Kenneth Andersson läste upp

                   sin motion. Därefter tog vi paus för fika så att mötesdeltagarna kunde

                   diskutera och fundera över vilka beslut som skulle fattas.

                   Lisbeth Voelkerlings motion är ett förslag om stadgeändring angående

                   etik och moral inom styrelsen. Stämmodeltagarna  kände sig inte redo

                   för en stadgeändring i nuläget. Stämman beslöt med röstsiffrorna 28 för

                   och 5 emot styrelsen röstade ej att föra frågan vidare till nästa års

                   föreningsstämma. Motionen i sin helhet kommer att skickas ut till

                   samtliga medlemmar tillsammans med årsavgiften. Kenneth Anderssons

                   motion handlade om att Lena Bengtsson ej blivit avtackad vid fjolårets

                   stämma. Lena Bengtsson avböjde att avtackas, motionen lades till

                   handlingarna.     

        §17.      Ingen budget presenterades.

        §18.      Stämman beslöt enhälligt att medlemsavgiften skall vara oförändrad

                   nämligen 300:- kr.

        §19.      Övriga  ärende. En fråga som kom upp gällde detaljplan och byggrätter.

                   Byggrätterna är huvudbyggnad 70 kvm bruttoarea samt komplement-

                   byggnader på totalt 30 kvm bruttoarea. Stadsbyggnadskontoret har

                   som tumregel att tillåta smärre avvikelser på upp till 10% bruttoarea.

                   Bygglov har beviljats två olika fastigheter med huvudbyggnader som har

                   en bruttoarea på 77 kvm vardera. Försvarsmakten har överklagat ett

                   av dessa bygglov då de anser att det strider mot detaljplanen.

                   Ordföranden ställde frågan till mötesdeltagarna om det är ok att

                   styrelsen hyr lokal samt tar en fika till styrelsemötena svaret blev ja.

        §20.      Anders Svensson tackade de närvarande och avslutade stämman.

    ….............................      …..........................   …............................

      Marie-Louise Lindau           Anders Svensson           Ingvar Andersson

Senaste kommentaren

06.07 | 12:24

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04 | 17:00

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

15.10 | 07:05

Hej Jan,
Du är välkommen till vårens boulesäsong. SMS:a mig ditt tfn.nr. så kallar jag när det blir dags.
/Kenneth,
076 1084887

13.10 | 15:43

HEJ!
Ni får gärna meddela mig om när nästa års boule startar

Dela den här sidan