2017

Stugföreningen Östra Sand Åhus

Protokoll: Föreningsstämma 2017-04-29 kl. 10,00 på Bowlinghallen Åhus

Närvarande deltagare: 33 personer på 22 hushåll inklusive styrelsen

Bilagor: Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Ekonomirapport och revisionsberättelse.

§ 1   Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman. Beslut togs att närvarolista användes som röstlängd.

§ 2 Till ordförande för föreningsstämman valdes Anders Svensson.

§ 3 Till sekreterare för föreningsstämman valdes Tom-Evert Karlsson.

§ 4 Kalle Stockenberg och Ingvar Andersson valdes att justera föreningsstämmans protokoll. De fungerar tillika som fullmaktsgranskare och rösträknare.

§ 5 Kallelse till föreningsstämman utskickad den 28 mars, alltså behörig ordning.

§ 6 Föreningsstämman godkände föredragningslistan. Punkt 10 utgår

§ 7 Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden. Ingrid Noresson föredrog  kassörens årsberättelse med resultat och balansrapport. Rolf Persson läste upp revisorernas berättelse. Dessa godkändes av föreningsstämman och lades till handlingarna.

§ 8 Föreningsstämman fastställde föreningens resultat och balansräkning för 2016.

§ 9 Ordförande frågade föreningsstämman om ansvarsfrihet för styrelsen, och svaret blev ett enhälligt ja.

§ 10 Ströks från dagordningen.

§ 11 Föreningsstämman fastställde verksamhetsinriktningen enligt tidigare år plus upprustning av boulebanan. Bevakning enligt tidigare år, dock ej med utökning som var då inbrottsfrekvensen tilltog.

§ 12 Inget arvode eller ersättning utgår till förtroendevalda, endast faktiska egenkostnader.

§ 13 a Styrelseledamöter på 2 år valdes: Ann Alenius och Bengt Göran Olsson

§ 13 b Styrelsesuppleanter på 1 år valdes: Rolf Hansson, Ulf Lefler Åkesson samt Bengt Axhem.

§ 14 Omval av revisorer, Thomas Tiborg och Rolf Persson samt Peter Nilsson som revisorssuppleant på 1 år.

§ 15 Omval av valberedningen på 1 år. Kalle Stockenberg, Gert Friström och Gunnar Hertzman, Gert Friström som sammankallande.

§ 16 Inga inkomna motioner.

§ 17 Budget presenterades av Ingrid Noresson och denna fastställdes av stämman.

§ 18 Föreningsstämman beslutade medlemsavgiften till 300 kr för verksamhetsåret 2018.

§ 19 C4 Energi kunde inte närvara vid föreningsstämman men kommer att presentera sin uppgifter angående bredband i vårt område, och svara på frågor på sommarfesten den 1 juli.

Ordförande fick informationen att det skulle kosta 13800 kr efter rotavdrag att ansluta sig per fastighet med fiber.

§ 20 Övriga ärenden: Vägföreningen Gunnar Hertzman informerade om vägföreningen bakgrund, som idag benämns som Gemensamhetsanläggning Åhus GA 11, Kristianstad Kommun.

Vägföreningen har årsstämma den 27 juni 2017

Medlemsavgiften är 600 kr i vägföreningen för permanent boende.

Faktor 0,7 för fritidsboende och 0,3 för markägare.

Valberedningens lapp ” Östra SANDARE ” sänds med vid fakturering av årsavgift.

§ 21 Ordförande Anders Svensson tackade de närvarande och avslutade föreningsstämman.

……………………………….                                 ……………………………………………

Anders Svensson ordf.                               Tom-Evert Karlsson  sekr

……………………………………                             ……………………………………………

Kalle Stockenberg                                       Ingvar Andersson

Senaste kommentaren

06.07 | 12:24

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04 | 17:00

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

15.10 | 07:05

Hej Jan,
Du är välkommen till vårens boulesäsong. SMS:a mig ditt tfn.nr. så kallar jag när det blir dags.
/Kenneth,
076 1084887

13.10 | 15:43

HEJ!
Ni får gärna meddela mig om när nästa års boule startar

Dela den här sidan