Protokoll 2015

                                    Stugföreningen Östra Sand Åhus

                                                 www.ostrasand.se

                      PROTOKOLL

 Fört vid stugföreningen Östra Sands ordinarie föreningsstämma den 25 april 2015 i Bowlinghallen Åhus 

 Deltagare: 54 medlemmar inklusive styrelsen 

 

 Bilagor: 1. Föredragningslista 2. Verksamhetsberättelse 3. Ekonomirapport 4. Revisionsberättelse.

 

Vice ordförande Bo Hansson föreslog en ändring av dagordningen som innebar att Roger Jönsson från stadsbyggnadskontoret och som på mötet skulle förklara och redogöra för vad som gäller angående bygglov och bygglovsbefriade åtgärder på Östra Sand skulle börja sin information. Det godkändes av mötet.

 

Därefter intogs kaffe. 

 

§1 Föreningens vice ordförande Bo Hansson hälsade samtliga välkomna till årets föreningsstämma. Bo frågade om närvarolistan kunde godkänna som röstlängd, svaret blev ett enhälligt ja.

 

§2 Till ordförande och att leda stämman valdes Gerth Friström.

 

§3 Gunilla Garsén valdes till sekreterare för årets stämma.

 

§4 Att justera protokollet jämte vice ordförande valdes Rolf Garsén och Hans Berglund. Som tillika fungerar som fullmaktsgranskare och rösträknare. 

 

§5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning besvarades med ja. 

 

§6 Föredragningslistan fastställdes och godkändes av de närvarande med den ändringen som framgår i början av protokollet.

 

§7 Bo Hansson läste upp årets verksamhetsberättelse. Ingrid Noresson föredrog det ekonomiska resultatet. Thomas Thiborg läste upp revisionsberättelsen, varefter stämman enhälligt godkände dessa handlingar.

 

 

§8 Ordföranden frågade de närvarande om de kunde godkänna föreningens resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2014. Svaret blev ett enhälligt ja.

 

§9 Ordförande frågade föreningsstämman om den kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Svaret var ett enhälligt ja.

 

§10 Bo H. Framförde VA-gruppens slutredovisning. Varefter VA-gruppen avtackades med en gåva.

 

§11 Verksamhetsinriktningen 2014 är inte utförd. Bevakningen fortlöper och mötets enhälliga svar var att det skulle gälla enligt avtal.

 

§12 Arvoden till styrelsen utgår endast med faktiska kostnader, samt reseersättning med 18,50 per mil.

 

§13a Till styrelsens 2 ledamöter på en tid av 2 år valdes Bo Hansson (omval) och Gunilla Garsén (nyval).

 

§13b Till styrelsens 3 suppleanter på en tid av 1 år valdes Ann Ahlenius, Rolf Hansson och Kjell Berggren.

 

§14 Till revisorer valdes Thomas Thiborg och Rolf Persson. Till revisorssuppleant valdes Peter Nilsson. Alla på 1 år (omval). 

 

§15 Till valberedning på ett år valdes Gerth Friström (sammankallande). Gunnar Hertzman och Calle Stockenberg.

 

§16 Inga inkomna motioner. 

 

§17 Ingen budget presenterades.

 

§18 Styrelsen föreslog en sänkning av medlemsavgiften till 200: -/år. Stämman svarade enhälligt ja.

 

§19 Stadgeändring angående medlemsavgiftens betalningsdatum ändrades efter ett godkännande av mötet till den 30/11.

 

 §20 Övriga ärenden. Hastigheten på vägarna här i Ö Sand diskuterades och kom överens om att styrelsen skulle ta kontakt med Ksd Kommun, lägga en vädjan på Hemsidan att sakta ner farten och skicka ut e-post till samtliga medlemmar.

 

En herrelös katt som springer omkring och den mår inte bra. Vädjan läggs på Hemsidan att hitta ägaren.

 

Det finns en grillplats på Regenbogen som oroar medlemmarna. Den kan orsaka bränder. Styrelsen kommer att kontakta Regenbogen. 

 

Styrelsen uppmanade medlemmarna att inkomma med förslag på aktiviteter till vår Sommarfest.

 

Stranderosionen diskuterades. Styrelsen ombads att kontakta Kommunen. Styrelsen tar upp detta på sitt nästkommande möte för ett påpekande till Kommunen.

 

Det framkom att campinggäster ofta kör fel på grund av dålig skyltning. Styrelsen meddelade att en tydligare skylt ska sättas upp. Även GPS visar felaktigt. Detta ska också åtgärdas enligt styrelsen. 

 

Mycket trädgårdsavfall slängs vid Harvägen. Styrelsen tar reda på vad som gäller där. 

 

Fråga om städdag. Styrelsen meddelade att de kontaktat Kommunen om soptunnor, men då fått svaret: att ingen som kan tömma dessa. Styrelsen uppgav också att när vi hade städdagar var det alltid endast ett fåtal som kom.

 

Skyltarna på vägnamnen börjar bli dåliga och syns knappt längre. Ärendet överlämnas till Vägföreningen.

 

Vid skjutfältets parkering fanns önskemål att utöka tömning av sopor och ett påpekande att det körs rally där. Än en gång kontaktar styrelsen Kommunen.

 

§21 Gerth Friström tackade de närvarande för förtroendet att leda mötet och avslutade stämman.

 

      Bo H. tackade Gerth och överlämnade en blomsterbukett.

 

 

--------------------------------------

 

 Mötesordförande Gerth Friström 

 

 

   ------------------------------------------------------------- 

       Rolf  Garsén                               Hans Berglund

Senaste kommentaren

06.07 | 12:24

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04 | 17:00

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

15.10 | 07:05

Hej Jan,
Du är välkommen till vårens boulesäsong. SMS:a mig ditt tfn.nr. så kallar jag när det blir dags.
/Kenneth,
076 1084887

13.10 | 15:43

HEJ!
Ni får gärna meddela mig om när nästa års boule startar

Dela den här sidan