Protokoll 2014

                                       Stugföreningen Östra Sand Åhus

                                                   PROTOKOLL

              Fört vid stugföreningen Östra Sands ordinarie

    föreningsstämma den 26 april 2014 på Bowlinghallen.

              Deltagare: 27 st. medlemmar inklusive styrelsen+10 familjemedlemmar.

              Bilagor . 1. Föredragningslista.      2. Verksamhetsberättelse.

  1. Ekonomirapport.        4. Revisionsberättelse.

     § 1. Föreningens ordförande Anders Svensson hälsade samtliga välkomna till årets

            föreningsstämma. Anders S. Frågade om närvarolistan kunde godkännas

            som röstlängd, svaret blev ett enhälligt ja.

     § 2. Till ordförande att leda stämman valdes Anders Svensson.

     § 3. Kjell Berggren valdes till sekreterare för årets stämman.

 

     § 4. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Åke Bondesson och

            Ingvar Andersson. Som tillika fungerar som fullmaktsgranskare och

            rösträknare.

     § 5   Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning besvarades med ja.

 

     § 6.  Föredragningslistan fastställdes och godkändes av de närvarande.

 

     § 7.  Anders S läste upp årets verksamhetsberättelse. Ingrid Noresson föredrog

             det ekonomiska resultatet. Thomas Thiborg läste upp revisionsberättelsen,

             varefter stämman enhälligt godkände dessa handlingar.

 

     § 8.  Ordföranden frågade de närvarande om de kunde godkänna föreningens

             resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2013. Svaret blev ett

             enhälligt ja.

 

     § 9.  Ordförande frågade föreningsstämman om den kunde bevilja styrelsen

             ansvarsfrihet för det gångna året. Svaret var ett enhälligt ja.

 

     § 10. Anders Svensson redogjorde för VA-gruppens arbete.  VA-nämnden har

              avvaktat kammarrättens beslut i den överklagade VA-taxan, vilket blev

              till Kristianstads kommuns fördel. VA-nämnden skall sammanträda i maj.

              Så det är bara att vänta på ett för vår del positivt beslut.

 

     § 11. Verksamhetsinriktningen 2014. Bevakningen fortlöper enligt gällande avtal.

 

     § 12. Arvoden till styrelsen utgår endast med faktiska kostnader,samt rese-

              ersättning med 18,50 per mil.

 

 

     § 13. a  Till styrelsens ordförande på 2 år omvaldes Anders Svensson.

 

     § 13. b. Till styrelsemedlemmar på 2 år valde stämman Ingrid Noresso och

                  Tom-Evert Carlsson (omval på båda).

 

     § 13 c. Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Rolf Hansson,

                  Ann Ahlenius  och Gunilla Garsen (omval på alla tre).

 

     § 14      Till revisorer på 1 år valde stämman Thomas Thiborg (sammankallande)

                 och Rolf Persson till revisorssuppleant valdes Peter Nilsson. (omval på

                  samtliga).

 

      § 15.    Till valberedning på ett år valdes Gerth Friström (sammankallande)

                  Gunnar Hertzman och Calle Stockenberg.

      § 16.     Lisbeth Voelkerlings motion angående stadgeändring av § 2 inför

                  2013 års föreningsstämma gällande etik och moral, samt riktlinjer

                  för avtackning av styrelsemedlemmar. Lisbeth V. Inkom den 7/1 2014

                  med en ändring till sin motion med texten (att årsmötet beslutar huru-

                  vida den ska in i stadgarna eller om den ska användas som ett arbets-

                  instrument). 2014 års föreningsstämma beslöt efter votering att den

                  ej skulle in i stadgan utan användas som riktlinje för styrelsen.

                  Röstsiffrorna blev 14 emot ändring av stadgan 9 för.

 

      § 17.     Ingen budget presenterades.

 

      § 18.     Stämman beslöt enhälligt att medlemsavgiften skall vara oförändrad

                   nämligen 300:- kr.

 

      § 19.     Övriga  ärende. Styrelsen föreslog en ändring av § 8 inbetalnings-

                   datum från den30/8 till 30/11 innevarande år. För att kunna fånga upp

                   nyinflyttade under sommaren samt slippa hopblandning av stug-

                   föreningens och vägföreningens inbetalningar. Detta godtogs av 2014

                   års föreningsstämma,om även 2015 års möte godkänner blir det en

                   stadgeändring 2015.

                   Gerth Friström tog upp stranderosionen och hur det blir med sand-

                   påfyllning. Även fiberuppkoppling diskuterades. Hastighetsnedsättande

                   åtgärder samt övergångsställe på kolonivägen togs upp. Detta tager

                   styrelsen upp med berörda förvaltningar i kommunen.

 

      §20.      Anders Svensson tackade de närvarande och avslutade stämman.

                  Därefter blev det kaffe och kaka samt lite mer personliga fråger.

 

 

 

    ….............................      …..........................   …............................

      Åke Bondesson                 Anders Svensson           Ingvar Andersson

 

 

Senaste kommentaren

06.07 | 12:24

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04 | 17:00

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

15.10 | 07:05

Hej Jan,
Du är välkommen till vårens boulesäsong. SMS:a mig ditt tfn.nr. så kallar jag när det blir dags.
/Kenneth,
076 1084887

13.10 | 15:43

HEJ!
Ni får gärna meddela mig om när nästa års boule startar

Dela den här sidan