Stugföreningen Östra Sand

PROTOKOLL

Fört vid stugföreningen Östra Sands ordinarie föreningsstämma den 14 april 2012 på Rönnowsskolan. Deltagare: 49 st. medlemmar inklusive styrelsen.

Bilagor: 1. Föredragningslista.  2.Verksamhetsberättelse. 3.Ekonomirapport. 

4. Revisionsberättelse.     

     § 1. Föreningens ordförande Bo Hansson hälsade  samtliga välkomna till årets föreningsstämma.

            Bo Hansson frågade därefter mötesdeltagarna om vi

            kunde börja med punkten 11 enligt dagordningen eftersom Stadsbyggnads-

            kontorets chef Anders Siversson hade möjlighet att närvara nu och ca. 1

            timme  framåt. Svaret blev ett enhälligt ja.  Bo Hansson  överlämnade

            därmed ordet till Anders Siversson.

            Anders Siversson redogjorde för hur det ligger till i byggrättsfrågan, just

            nu ligger frågan hos regeringen. Han besvarade även alla frågor som ställdes

            mycket sakligt,han rekommenderade oss att taga kontakt med SBK om vi

            har några frågor om byggätterna. Härefter tog vi kaffepaus.

     § 2. Anders Svensson valdes till ordförande till stämman. Anders Svensson

            frågade om närvarolistan kunde användas som röstlängd. Svaret blev ja.

     § 3. Kjell Berggren valdes till sekreterare för stämman.

     § 4. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Lisbeth Voelkerling och

            Kenneth Andersson.

     § 5   Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning besvarades med ja.

     § 6.  Föredragningslistan fastställdes och godkändes av de närvarande.

     § 7.  Bo Hansson läste upp årets verksamhetsberättelse. Ingrid Noresson föredrog

             det ekonomiska resultatet. Thomas Thiborg läste upp revisionsberättelsen,

             varefter stämman enhälligt godkände dessa handlingar.

     § 8.  Ordföranden frågade de närvarande om de kunde godkänna föreningens

             resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2011. Svaret var ett

             rungande ja.

     § 9.  Ordförande frågade föreningsstämman om kunde bevilja styrelsen

             ansvarsfrihet för det gångna året. Svaret blev ett enhälligt ja.

     § 10. Bo Hansson redogjorde för VA-gruppens arbete, en överklagan på prisbilden

              är insänd till Statens VA-nämnd som kommer att behandla den inom en

              snar framtid.

     § 11. Se under § 1.

     § 12. Verksamhetsinriktningen 2013. Bevakningen fortlöper enligt gällande avtal.

              Hemsidan omarbetas och göres mer lättförståelig.

     § 13. Arvoden till styrelsen utgår endast med faktiska kostnader. Reskostnader

              har under året utgått till VA-gruppens medlemmar.    

     § 14 a. Till ordförande på 2 år valde stämman Anders Svensson (nyval)

      § 14 b. Till styrelsemedlemmar på 2 år valde stämman Ingrid Noresson

                  och Tom-Evert Karlsson (omval på båda).

      § 14 c.  Till styrelsemedlem på 1 år valde stämman Bo Hansson (omval).

      § 14 d.  Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Rolf Hansson (omval)

                  Ann Ahlenius (omval) och Gunilla Garsen (nyval).

      § 15.    Till revisorer på 1 år valde stämman Thomas Thiborg och Mikael Lihner

                  till revisorsuppleant valdes Rolf Persson. (Alla 3 omval).

      § 16.     Någon valberedning kunde ej väljas då några namnförslag ej förelåg.

                   Styrelsen uppmanade medlemmarna att efter mötet tipsa om de

                   visste någon som kunde vara intresserad av styrelsearbete. Styrelsen

                   ska också söka kandidater via brev och mail.

      § 17.     Några motioner hade ej inkommit under året.

      § 18.     Ingen budget presenterades.

      § 19.     Stämman beslöt enhälligt att medlemsavgiften skall vara oförändrad

                   nämligen 300:- kr.

      §20.      Övriga  ärende. Bo Hansson avtackade Sven-Åke Svensson efter

                   långvarigt styrelsearbete med en liten gåva.

                   Den avgående valberedningen avtackades också med varsin gåva.

                   Anders Siversson  förärades också en liten gåva som tack för att

                   han ställde upp på sin fritid. Kommunens policy medger ej att gåvor

                   mottages varför Anders har återlämnat sin.

                   Handikapprampen vid Bockvägen kommer att åtgärdas av kommunen

                   som sedan kommer att ansvara för densamma.

                   Lena Bengtsson föreslog att nya pengar skulle anslås för boulebanan.

                   Lena Bengtsson föreslog vidare att styrelsen skulle arbeta för att få

                   en lekplats inom området, tex på koloniområdet. Anders Siversson

                   nämnde att styrelsen kunde ta kontakt med stadsträdgårdsmästare

                   Daniel Ottosson på kommunen. Vidare framkom önskemål om en

                   bättre hemsida, eventuellt kompletterad med ett forum för

                   meningsutbyte styrelse/medlemmar.

                   Bo Hansson upplyste om att anonyma brev har insänts till byggnads-

                   nämnden med uppmaning om att nämnden skall besvara dessa till

                   stugföreningens styrelse. Styrelsen har meddelat nämnden att den

                   helt tar avstånd från dessa skrivelser.

      §21.      Anders Svensson tackade de närvarande och avslutade stämman.

    ….............................      …..........................   …............................

      Lisbeth Voelkerling            Anders Svensson           Kenneth Andersson

Senaste kommentaren

06.07 | 12:24

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04 | 17:00

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

15.10 | 07:05

Hej Jan,
Du är välkommen till vårens boulesäsong. SMS:a mig ditt tfn.nr. så kallar jag när det blir dags.
/Kenneth,
076 1084887

13.10 | 15:43

HEJ!
Ni får gärna meddela mig om när nästa års boule startar

Dela den här sidan