Regelverk belysningspolicy [289696]

Riktlinjer för offentlig belysning

Belysning i Kommunen

Här är de uppgifter som vi går efter när det gäller belysningar i kommunen

Kristianstads kommun ska förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa på grund av mörker förebyggs.

Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte, men även att öka tillgängligheten, öka tryggheten, hjälpa till med orienteringen, skapa estetisk och behaglig miljö är viktiga.

I övrigt finns inga grundläggande skyldigheter för kommuner att sätta upp och sörja för gatubelysning på gatorna i tätorter och på landsbygden.

Kristianstads kommun är ansvarig för all gatubelysning, inom och utanför tätort där kommunen är huvudman för gator, vägar, gång- och cykelvägar.

Kristianstads kommun har därutöver ansvaret för gatubelysningen i ett flertal vägföreningar samt för ett antal enskilda vägar. Det finns även belysningspunkter längs gator och vägar där kommunen inte är väghållare.

Här är det antingen Trafikverket eller enskilda huvudmän, t ex vägföreningar, som är väghållare.

I fritidsområde är det vanligen en vägförening som beslutar om och investerar i gatubelysning och svarar för dess drift och underhåll.

Utanför tätbebyggt område är det främst trafiksäkerhetsskäl i kombination med antalet trafikanter per ”årsmedeldygn” (ÅDT) på vägen som avgör om belysning skall installeras.

Det finns inga krav att enskilda vägar skall förses med belysning, vare sig om den enskilde väghållaren får stats-/kommunaltbidrag eller inte.

Grundregeln är emellertid att respektive väghållare ansvarar för belysning på sin väg.

  • Kommunen ska ansvara för gatubelysningen om de är huvudman för gator och allmänna platser.
  • Trafikverket ansvarar för gatubelysningen på det statliga vägnätet.
  • På det enskilda vägnätet är respektive vägförening/väghållare ansvariga.

Med vänliga hälsningar

Lars Dahl │Ingenjör

C4 Teknik

Kristianstads kommun

Senaste kommentaren

06.07 | 12:24

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04 | 17:00

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

15.10 | 07:05

Hej Jan,
Du är välkommen till vårens boulesäsong. SMS:a mig ditt tfn.nr. så kallar jag när det blir dags.
/Kenneth,
076 1084887

13.10 | 15:43

HEJ!
Ni får gärna meddela mig om när nästa års boule startar

Dela den här sidan