Stadgar

Stadgar 2009

Reviderade år 2009.

 

§ 1 Firma

Föreningens namn är Stugföreningen Östra Sand, med säte i Åhus.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde.

§ 3 Beslutande organ

Föreningens högst beslutande organ är ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och sekreterare i förening. Ordföranden och kassör tecknar bank, kassa var för sig. Dock vid kontantuttag överstigande 5 000 kronor tecknas firman av ordförande och kassör i förening.

§ 5 Räkenskapsår och förvaltning

Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december. Föreningsstyrelsen upprättar för varje räkenskapsår årsredovisning för föreningen. Årsredovisning med styrelseprotokoll skall överlämnas till revisorerna senast 15 mars. Föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Omfattningen av personvalen gäller för tiden mellan årsmötena.

§ 6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 7 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som äger/arrenderar stuga och/eller tomt och följer dess stadgar.

Varje fastighet har endast en röst oavsett ägandeskap. För rösträtt måste fastighetens medlemsavgift vara inbetald och registrerad före föreningsstämma.

Medlemskap fås genom inbetalning av föreningsstämman fastställd medlemsavgift.

Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom inte heller ansvarar för föreningens skulder.

Genom styrelsens försorg upprättas ett medlemsregister på dator med uppgifter om medlemmens adress och telefonnummer, samt fastighetsbeteckning och fastighetens adress.

§ 8 Medlemsavgift

Varje medlem skall senast 30/11 innevarande år, till föreningen betala av föreningsstämman fastställd medlemsavgift. Föreningsstämman beslutar nästkommande års medlemsavgift. Medlemsavgift återbetalas ej. Medlemskap upphör om medlem ej erlägger medlemsavgift.

§ 9 Fullmakt

Varje närvarande medlem kan, förutom egen rösträtt, även rösta med skriftlig fullmakt för endast en frånvarande medlem. Medlem, som erhållit fullmakt, skall vid fastställandet av röstlängden anmäla detta.

§ 10 Beslut

Vid föreningsstämman har endast registrerad betalande medlem yttrande-, förslags- och rösträtt med undantag av rösträtt ifråga som rör egen förvaltning eller arvode.

Alla beslut avgörs med enkel majoritet, d.v.s. mer än hälften av de närvarande röstberättigade medlemmarna skall bifalla förslaget. Omröstning/votering sker öppet eller, om de närvarande så beslutar, t. ex vid personval, med sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 11 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar, kan ske efter beslut av två på varandra följande föreningsstämmor. Vid båda dessa stämmor skall beslutet fattas med2/3 majoritet, dvs. mer än 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna skall bifalla förslaget.

§ 12 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan överklaga uteslutningen till föreningsstämman, genom att anmäla detta skriftligen till styrelsen inom fyra veckor från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 13 Revision

På ordinarie föreningsstämma ska två (2) revisorer jämte en (1) revisorsuppleant väljas.

Revisorerna skall kontinuerligt följa såväl föreningens verksamhet som ekonomiska förvaltning samt förelägga föreningsstämman berättelse med förslag rörande fastställande av balansräkning och fråga om ansvarsfrihet.

§ 14 Valberedning

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas tre (3) personer till valberedning. En (1) av dessa väljs av föreningsstämman som sammankallande.

Om funktionär i valberedningen kandiderar till något av valen avgår denne omedelbart ur valberedningen. Styrelsen skall då, om valberedningen bedömer det som nödvändigt, tillsätta vakansen.

§ 15 Motioner

Undertecknade motioner skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast före den 15 februari.

§ 16 Kallelse

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma sker skriftligen, primärt med elektroniskt meddelande alternativt med post samt anslås på föreningens anslagstavla och hemsida. Medlem ansvarar för att korrekta kontaktuppgifter meddelas föreningen.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma utsändes minst fyra veckor före föreningsstämman. Till kallelsen bifogas föredragningslista. Samtliga föreningsstämmohandlingar (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med styrelsens yttrande, eventuella styrelseförslag samt valberedningens förslag) finns att tillgå, hos ordförande och sekreterare.

Kallelse till extra föreningsstämma skickas senast två veckor före eller vad ordinarie föreningsstämma beslutar. Kallelse till extra föreningsstämma skall innehålla ärendelista.

Då kallelse gått ut till ordinarie eller extra föreningsstämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna och valberedningen om detta.

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast 30:e april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. fastställande av röstlängd
 2. val av ordförande för föreningsstämman
 3. val av sekreterare för föreningsstämman
 4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt tillika fungera som rösträknare och fullmaktsgranskare
 5. fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. fastställande av föredragningslista
 7. föredragning av föreningens årsredovisning och revisionsberättelse
 8. beslut om fastställande av föreningens resultat och balansräkning
 9. fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
 10. fastställa verksamhetsinriktning för nästföljande år
 11. fråga om arvoden/ersättning till de förtroendevalda för innevarande verksamhetsår
 12. beslut om antalet ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen
 13. val av styrelsens ordförande på 2 år, samt lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Styrelsen skall dock bestå av minst (5) fem ordinarie ledamöter och övriga som suppleanter
 14. val av två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant
 15. val av valberedningen om tre (3) personer varav en (1) sammankallande ordförande
 16. ställningstagande till av styrelsen framlagda eller från medlemmar inkomna förslag/motioner
 17. fastställande av budget
 18. fastställande av medlemsavgift
 19. övriga ärenden som väcks oanmält på föreningsstämman kan, om föreningsstämman så beslutar, tas upp till diskussion men ej till ställningstagande beslut.

§ 18 Föreningstämmoprotokoll

Justerat protokoll från ordinarie föreningsstämma alternativt extra föreningsstämma skall inom tre (3) veckor finnas tillgängligt hos ordföranden, sekreteraren och även på föreningens anslagstavla och hemsida. Paragraf (§), vilken av föreningsstämman beslutats som icke offentlig ska protokollföras på särskild bilaga.

§ 19 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen så beslutar och då revisorer påkallar eller då ordinarie föreningsstämma så beslutar.

Extra föreningsstämma skall hållas inom en månad från det att beslut fattas av styrelsen, en tredjedel av medlemmarna begär det eller begäran inkommit från ordinarie föreningsstämma.

Ärenden som ej anmälts i kallelsen behandlas ej på extra föreningsstämma.

§ 20 Föreningsstyrelse

 1. Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av den av föreningsstämmanvalda styrelsen. Föreningsstyrelsen ska till föreningsstämma framlägga verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser samt förslag till planer och budget inför nästföljande verksamhetsperiod.Föreningsstyrelsen skall bestå av minst fem ledamöter, dock alltid udda antal. Mandattiden är två år. Halva styrelsen väljs växelvis varje år. Ordförande och sekreterare börgå omlott.
 2. Valbar till styrelsen är varje betalande medlem. I styrelsen får ej ingå firmatecknare, revisor eller kassör som står i vedertaget jäv till varandra.
 3. Föreningsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 4. Föreningsstyrelsen är beslutsmässigt då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter inträder vid behov i den ordning de valts. Samtliga suppleanter kallas till alla sammanträden.
 5. Föreningsstyrelsen skall om så behövsinformera revisorerna om föreningens verksamhet.
 6. Föreningsstyrelsen har ej rätt att engagera sig i enskilda tvistemål mellan medlemmar.

§ 21 Vilande förening

Förening kan förklaras vilande då det vid föreningsstämma eller extra föreningsstämma ej föreligger möjlighet att välja styrelseledamöter eller då uppehåll i verksamheten av annat skäl måste göras. Förvaltning av vilande förenings medel handhavas av förtroendeman som utsetts av föreningsstämma till dess föreningens verksamhet kan återupptagas. Beslut om vilande förening kan endast göras vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 22 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Tillgångarna överlåtas enligt beslut av föreningsstämman.

 

 

 

 

 

Rubr. stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-07-28

samt vid extra föreningsstämma 2009-08-22

 

Senaste kommentaren

06.07 | 12:24

TACK, TACK, TACK, är väl så gott som ett Skånskt leve till styrelsen och alla medhjälpare som hjälpte till vid föreningens Jubileumsfest i lördags. Synd att inte Anders kunde mottaga folkets jubel.

24.04 | 17:00

Tack för ett trevligt Årsmöte i lördags. Snabbt och proffsigt genomfört. Bra info och bra diskussion. Synd att inte flera hade hörsammat kallelsen- bara ca 15 % av medl. kom !?

15.10 | 07:05

Hej Jan,
Du är välkommen till vårens boulesäsong. SMS:a mig ditt tfn.nr. så kallar jag när det blir dags.
/Kenneth,
076 1084887

13.10 | 15:43

HEJ!
Ni får gärna meddela mig om när nästa års boule startar

Dela den här sidan